Zygmunt Staszczyk – Mietek (Album: Tischner. Mocna nuta)+

Zygmunt Staszczyk – Mietek (Album: Tischner. Mocna nuta)